فهرست بستن

نمونه فیلم تدریس هفدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر

از شرکت کنندگان محترم در جشنواره کشوری الگوهای تدریس برترتقاضا می شود نمونه فیلم مربوطه را از نشانی زیر دریافت نموده و به عنوان الگو مشاهده نمایند.