فهرست بستن

بازدید سرگروه های آموزشی متوسطه دوره اول استان از مدارس قطب ایرانشهر

بازدید سرگروه های آموزشی متوسطه دوره اول استان از مدارس قطب ایرانشهر

به منظور بازدید و برگزاری کارگاه آموزشی معلمین چند مهارتی و همچنین معلمین تخصصی دروس متوسطه دوره اول و کیفیت بخشی به آموزش، سرگروه

های آموزشی متوسطه دوره اول استان به مدت ۳ روز از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ به میزبانی شهرستان ایرانشهر اعزام گردیدند.