فهرست بستن

فیلم های آموزشی متوسطه اول

در این بخش می توانید فیلم‌های آموزشی متوسطه اول تولید شده در اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی استان سیستان و بلوچستان را مشاهده و دریافت نمایید. این فیلم ها توسط سرگروه‌های آموزشی متوسطه استان و یا تحت نظارت ایشان، مطابق با بودجه بندی استاندارد سالانه دروس متوسطه اول تهیه شده‌اند.

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

درس دوم ادبیات فارسی پایه نهم (مدرس:‌ آقای حق نظری)