فهرست بستن

فیلم های آموزشی متوسطه اول

در این بخش می توانید فیلم‌های آموزشی متوسطه اول تولید شده در اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی استان سیستان و بلوچستان را مشاهده و دریافت نمایید. این فیلم ها توسط سرگروه‌های آموزشی متوسطه استان و یا تحت نظارت ایشان، مطابق با بودجه بندی استاندارد سالانه دروس متوسطه اول تهیه شده‌اند.

ادبیات فارسی

 1. ادبیات فارسی پایه هفتم، درس اول، بخش اول، مدرس آقای هدایتی فر
 2. ادبیات فارسی پایه هفتم، درس اول بخش دوم، مدرس آقای هدایتی فر
 3. ادبیات پایه نهم درس دوم، مدرس آقای حق نظری
 4. ادبیات پایه نهم درس سوم، مدرس آقای حق نظری
 5. ادبیات پایه نهم درس نهم،مدرس آقای حق نظری

 

عربی

 1. عربی۷ درس ۱۰ – مدرس آقای کیانی
 2. عربی نهم درس سوم (المعجم و متن) ، مدرس آقای کیانی 
 3. عربی هفتم-درس دوم-بخش اول، مدرس آقای کیانی
 4. عربی پایه نهم درس اول(المعجم و متن) ، مدرس آقای کیانی
 5. عربی پایه نهم درس اول بخش تمارین، مدرس آقای کیانی
 6. عربی پایه نهم درس دوم (المعجم و متن) ، مدرس آقای کیانی
 7. عربی پایه نهم درس دوم تمارین، مدرس آقای کیانی
 8. عربی پایه نهم درس سوم بخش۱، مدرس آقای کیانی
 9. عربی پایه نهم درس سوم بخش۲، مدرس آقای کیانی
 10. عربی پایه نهم درس سوم تمارین ، مدرس آقای کیانی
 11. عربی پایه نهم درس نهم – مدرس آقای کیانی
 12. عربی پایه هفتم ، درس اول ، بخش اول، مدرس آقای کیانی
 13. عربی پایه هفتم،درس اول، بخش دوم، مدرس آقای کیانی
 14. عربی پایه هفتم، درس اول، بخش سوم، مدرس آقای کیانی
 15. عربی پایه هفتم، درس دوم، بخش اول، مدرس آقای کیانی
 16. عربی پایه هفتم، درس دوم بخش۲، مدرس آقای کیانی
 17. عربی پایه هفتم درس اول-بخش سوم، مدرس آقای کیانی
 18. عربی پایه هفتم درس دوم بخش۱، مدرس آقای کیانی
 19. عربی پایه هفتم درس دوم بخش۲، مدرس آقای کیانی
 20. عربی پایه هفتم درس دوم بخش ۳ – مدرس آقای کیانی
 21. عربی پایه هفتم درس دوم بخش۳، مدرس آقای کیانی

 

آزمایشگاه علوم تجربی

پایه هفتم

 1. علوم هفتم.فصل دوم.آموزش کاربا تراروی سه اهرمی.mp4
 2. علوم هفتم.فصل دوم.محاسبه وزن جسم با استفاده ازجرم.mp4
 3. علوم هفتم .فصل دوم .محاسبه وزن جسم با نیروسنج.mp4
 4. علوم هفتم.فصل دوم.محاسبه چگالی اجسام سبک ترازآب.mp4
 5. علوم هفتم.فصل دوم.محاسبه چگالی اجسامی که شکل معینی دارند.mp4
 6. علوم هفتم .فصل دوم .محاسبه چگالی اجسامی که شکل معینی ندارند.mp4
 7. علوم هفتم .فصل دوم .محاسبه چگالی مایعات.mp4
 8. علوم هفتم .فصل سوم .آزمایش صفحه ۱۸.بررسی رسانایی فلزات ونافلزات.mp4
 9. علوم هفتم.فصل سوم.آزمایش صفحه۲۲.قسمت اول.مدرس تاجداری.mp4
 10. علوم هفتم.فصل سوم.آزمایش صفحه ۲۲.قسمت دوم.مدرس تاجداری.mp4
 11. علوم هفتم.فصل سوم .آزمایش صفحه ۲۲.مدرس تاجداری.mp4
 12. علوم هفتم.فصل سوم.آزمایش صفحه۲۳.مدرس تاجداری.mp4
 13. علوم هفتم.فصل سوم.صفحه۲۰.مدرس منیره تاجداری.mp4
 14. علوم هفتم .فصل سوم .فعالیت صفحه۱۶.مشاهده مستقیم وغیرمستقیم ذرات قند.mp4
 15. علوم هفتم.فصل سوم.فکرکنید صفحه ۱۶.مدرس تاجداری.mp4
 16. علوم هفتم.فصل سوم.فکرکنیدصفحه۱۹.مدرس تاجداری.mp4
 17. علوم هفتم .فصل پنجم .صفحه ی ۳۸.استخراج آهن.mp4
 18. علوم هفتم.فصل چهارم.آزمایش شماره ۲صفحه۲۹.مقایسه استحکام مواد.مدرس تاجداری.mp4
 19. علوم هفتم .فصل چهارم .آزمایش صفحه ۳۱.ساخت توپ شیطونک.mp4
 20. علوم هفتم .فصل چهارم.فعالیت صفحه ۳۰.ستون چگالی.mp4
 21. علوم هفتم.فصل چهارم.فعالیت صفحه۳۰.قسمت اول.mp4
 22. علوم هفتم.فصل چهارم.فعالیت صفحه ۳۰.قسمت دوم.mp4
 23. علوم هفتم.فصل چهارم .فعالیت صفحه۳۰.قسمت سوم.mp4
 24. علوم هفتم.فصل چهارم .فکرکنید صفحه ۲۸.ویژگی فیزیکی مواد.mp4

 

پایه هشتم

 1. علوم۸-فعالیت صفحه ۱۱-واکنش میخ فولادی در محلول کات کبود-استاد تاجداری.mp4
 2. علوم۸-فعالیت صفحه ۱۳-تأثیر حجم ظرف در زمان خاموش شدن شمع-استاد تاجداری.mp4
 3. علوم۸- فعالیت صفحه ۱۴ – محاسبه ی میزان گاز اکسیژن موجود در هوا – استاد تاجداری.mp4
 4. علوم۸- فعالیت صفحه۱۵-تجزیه ی آب اکسیژنه و تاثیر اکسیژن بر سوختن-استادتاجداری.mp4
 5. علوم۸- فعالیت صفحه ۱۷ – شناسائی گاز CO2 حاصل از سوختن شمع – استاد منیره تاجداری.mp4
 6. علوم هشتم – فعالیت صفحه ۳ – مخلوط همگن و ناهمگن – استاد تاجداری.mp4
 7. علوم هشتم-فعالیت صفحه ۴ – فعالیت اجزای محلول – استاد منیره تاجداری.mp4
 8. علوم هشتم – فعالیت صفحه ۸ – جداسازی به روش تقطیر – استاد منیره تاجداری.mp4
 9. علوم هشتم-فعالیت صفحه ۸-جداسازی با کمک قیف جداکننده-مدرس منیره تاجداری.mp4
 10. علوم هشتم – فعالیت صفحه ۱۱ – بررسی واکنش پوسته ی تخم مرغ – مدرس منیره تاجداری.mp4
 11. علوم هشتم – فعالیت صفحه ۱۱ – واکنش قرص جوشان – مدرس منیره تاجداری.mp4
 12. علوم هشتم-فعالیت صفحه ۱۱-بررسی واکنش آب در حال جوش-مدرس منیره تاجداری.mp4
 13. علوم هشتم-فعالیت صفحه ۱۱-بررسی واکنش کوه آتشفشان-مدرس منیره تاجداری.mp4
 14. علوم هشتم.فصل دوم .آزمایش صفحه صفحه ۱۳.تاثیر طول شمع در زمان روشن ماندن.mp4
 15. علوم هشتم.فصل دوم.آزمایش صفحه۱۷.سوختن سیم ظرف شویی.mp4
 16. علوم هشتم.فصل دوم .آزمایش صفحه ۱۸.نقش کاتالیزگر درسوختن قند.mp4

پایه نهم

 1. علوم نهم.فصل اول .آزمایش صفحه۳.مدرس تاجداری.mp4
 2. علوم نهم.فصل دوم .آزمایش تکمیلی صفحه ۱۶.مدرس تاجداری.mp4
 3. علوم نهم.فصل دوم.آزمایش صفحه۱۶.بررسی رسانایی محلول های یونی.مدرس تاجداری.mp4
 4. علوم نهم .فصل دوم .صفحه ۲۲.بررسی ویژگی فیزیکی محلول های نمکی .مدرس تاجداری.mp4
 5. علوم نهم.موازی بافعالیت صفحه۷.مقایسه واکنش پذیری منیزیم وسدیم.مدرس تاجداری.mp4
 6. علوم نهم.نکات جدول تناوبی.قسمت اول.مدرس تاجداری.mp4
 7. علوم نهم.نکات جدول تناوبی.قسمت دوم .مدرس تاجداری.mp4
 8. علوم نهم .نکات جدول تناوبی.قسمت سوم .مدرس تاجداری.mp4

 

زبان انگلیسی

 1. زبان انگلیسی پایه نهم-درس اول-قسمت اول،مدرس آقای بهرادفر.mp4
 2. زبان انگلیسی پایه نهم-درس اول-قسمت دوم،مدرس اقای بهرادفر.m4v
 3. زبان انگلیسی پایه هفتم، درس۱،بخش۱، مدرس آقای خزاعی.mp4
 4. زبان انگلیسی پایه هفتم، درس اول، بخش۲، مدرس آقای خزاعی.mp4
 5. زبان انگلیسی پایه هفتم، درس دوم، بخش۱، مدرس آقای خزاعی.mp4
 6. زبان انگلیسی پایه هفتم، درس دوم، بخش۲، مدرس آقای خزاعی.mp4

 

کار و فناوری

 1. کار و فناوری-پایه نهم-پودمان ساز و کار ،مدرس خانم شهرکی.m4v
 2. کار و فناوری.mp4
 3. کار و فناوری پایه نهم-پودمان الگوریتم، مدرس خانم پناهی.m4v
 4. کار و فناوری پایه نهم.mp4

 

مطالعات اجتماعی

 1. مطالعات-درس۱۹-پایه-نهم.mp4
 2. مطالعات اجتماعی، پایه هفتم ، فصل اول بخش۲، مدرس آقای سعادتیان.mp4
 3. مطالعات اجتماعی، پایه هفتم فصل اول، بخش۱، مدرس آقای سعادتیان.mp4
 4. مطالعات اجتماعی پایه هشتم-درس۱۹ مدرس خانم احمدی.m4v
 5. مطالعات اجتماعی پایه هشتم-درس ۲۰ مدرس خانم دروهی.m4v
 6. مطالعات اجتماعی پایه هشتم-درس۲۱ مدرس خانم نامجو.m4v
 7. مطالعات درس۱۹ پایه نهم.mp4
 8. مطالعات درس۲۰ پایه نهم.mp4
 9. مطالعات درس۲۱ پایه نهم.mp4
 10. مطالعات درس۲۲پایه نهم.mp4

 

علوم تجربی

 1. VID-20200309-WA0015.mp4
 2. VID-20200309-WA0016.mp4
 3. video_2020-03-12_08-05-27.mov
 4. علوم۸-فصل۳-قسمت اول.mp4
 5. علوم۸-فصل۳-قسمت دوم.mp4
 6. علوم تجربی، پایه هفتم، فصل اول، مدرس آقای رضوانی.mp4
 7. علوم تجربی،پایه هفتم، فصل دوم، بخش۲، مدرس اقای رضوانی.mp4
 8. علوم تجربی پایه نهم ، فصل اول، قسمت دوم،مدرس اقای حیدری نیا.mp4
 9. علوم تجربی پایه نهم فصل اول – قسمت اول، مدرس آقای حیدری نیا.m4v
 10. علوم تجربی پایه نهم فصل اول قسمت دوم، مدرس آقای حیدری نیا.m4v
 11. علوم تجربی پایه هفتم، فصل دوم، مدرس آقای ضوانی.mp4
 12. علوم و فنون پایه یازدهم، درس اول، مدرس آقای پردلی.mp4
 13. علوم و فنون پایه یازدهم، درس دوم، مدرس آقای پردلی.mp4
 14. علوم و فنون پایه یازدهم، درس سوم، مدرس آقای پردلی.mp4
 15. علوم پایه نهم فصل اول قسمت اول، مدرس آقای حیدری نیا.m4v
 16. قسمت اول.mp4
 17. قسمت دوم.mp4

 

پیام‌های آسمان

 1. video_2020-04-04_12-00-32.mp4
 2. video_2020-04-04_12-00-37.mp4
 3. پیام های آسمان پایه نهم،درس اول،مدرس خانم نظام دوست.mp4
 4. پیام های آسمان پایه نهم درس دوم،مدرس خانم نظام دوست.m4v

 

ریاضی

 1. DSCN0007.mp4
 2. DSCN0011.mp4
 3. DSCN0012.mp4
 4. MAH00516.mp4
 5. MAH00517.mp4
 6. MAH00518.mp4
 7. MAH00545.mp4
 8. ریاضی نهم فصل ۷ قسمت دوم.mp4
 9. ریاضی نهم فصل۷ قسمت سوم.mp4
 10. ریاضی پایه نهم- درس۱، مدرس آقای جعفری نیا.m4v
 11. ریاضی پایه نهم- درس۳،مدرس آقای جعفری نیا.m4v
 12. ریاضی پایه نهم فصل۶-قسمت اول مدرس خانم اله دینی.mp4
 13. ریاضی پایه نهم فصل۶-قسمت دوم،مدرس خانم اله دینی.mp4
 14. ریاضی پایه هفتم، فصل ۲، مدرس آقای رنجبر.mp4
 15. ریاضی پایه هفتم، فصل اول، بخش۲، مدرس اقای رنجبر.mp4
 16. ریاضی پایه هفتم فصل اول، بخش۱، مدرس آقای رنجبر.mp4