فهرست بستن

فیلم‌های آموزشی متوسطه دوم

در این بخش می توانید فیلم‌های آموزشی متوسطه دوم تولید شده در اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی استان سیستان و بلوچستان را مشاهده و دریافت نمایید. این فیلم ها توسط سرگروه‌های آموزشی متوسطه استان و یا تحت نظارت ایشان، مطابق با بودجه بندی استاندارد سالانه دروس تهیه شده‌اند.

متوسطه نظری

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

فیلم‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

فنی و حرفه‌ای

کاردانش