فهرست بستن
کارگاه آموزشی آنلاین تدوین و فشرده سازی ویدئو
کسب سه رتبه اول کشوری در جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
اختتامیه هفدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر
برگزاری جلسات مستمر برای تبیین و تدوین برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با سرگروه های آموزشی متوسطه استان
کسب رتبه دوم و سوم کشوری جشنواره الگوهای تدریس برترتوسط هنرآموزان رشته مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده در سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹
previous arrow
next arrow
 
گروه های آموزش متوسطه اول
گروه های آموزشی متوسطه دوم

معاونت آموزش متوسطه
سیستان و بلوچستان

اداره کل آموزش و پرورش
سیستان و بلوچستان

وزارت آموزش و پرورش