فهرست بستن

دسته: اسلایدر

کسب رتبه دوم و سوم کشوری جشنواره الگوهای تدریس برترتوسط هنرآموزان رشته مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده در سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹

کسب رتبه دوم و سوم کشوری توسط هنرآموزان رشته برنامه ریزی و امور خانواده در جشنواره الگوهای تدریس برتر ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ )