فهرست بستن

تمدید شد

به دلیل درخواست و تقاضای زیاد همکاران از استانها و مناطق و موافقت مدیر کل محترم دفتر جناب آقای سلطانیان مهلت ثبت نام در نوزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه نظری تا پنجم اردیبهشت ماه تمدید می شود.خواهشمند است به نحو مقتضی و شایسته و با قید فوریت موضوع به اطلاع دبیران رسانده شود و به شکلی برنامه ریزی گرددکه امر ثبت نام به روزهای آخر موکول نگردد تا احیانا مشکلی در سامانه بوجود نیاید.
《دبیرخانه سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه نظری》