فهرست بستن

تقویم اجرایی جشنواره الگوهای تدریس برتر

ردیف بخش‌های جشنواره محورهای جشنواره مهلت ثبت نام ارسال اثر به مرحله منطقه‌ای ارسال اثر به مرحله استانی ارسال به مرحله کشوری
۱ علمی تجارب تدریس ۲۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰

(ثبت نام در سامانه – غیر قابل تمدید)

 

۳۰/ ۲/ ۱۴۰۱

ارسال اثر به مرحله کشوری (از طریق سامانه ثبت نام)

تحلیل کتاب درسی
۲ عملی غیر حضوری بر اساس برنامه ریزی منطقه ۲۲/ ۲/ ۱۴۰۱

ارسال اثر منتخب منطقه

۱۰/ ۳/ ۱۴۰۱
حضوری بر اساس برنامه ریزی منطقه ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱

ارسال مشخصات منتخب منطقه

تولید رسانه ۱۰/ ۳/ ۱۴۰۱

ارسال اثر به مرحله کشوری (از طریق سامانه ثبت نام)