فهرست بستن

کسب سه رتبه اول کشوری در جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری

اختتامیه جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری در روز چهارشنبه مورخ ۳/ ۹/ ۱۴۰۰ در بستر شبکه آموزشی شاد و با حضور مسئولین کشوری انجام شد. در این جشنواره سه تیم متشکل از ۹ نفر از همکاران دوره متوسطه اول حائز رتبه اول کشوری گردیدند.

تیم های برگزیده جشنواره مذکور به شرح ذیل می باشند:

ردیف رتبه  محور موضوع تدریس نام و نام خانوادگی اعضای تیم نام منطقه
۱ اول کشوری نوآوری در سنجش تکوینی

با تاکید بر سنجش عملکردی

ریاضیات
(پایه هشتم،جمع بردارها)
صادق فضائلی مقدم ناحیه دو زاهدان
۲ پویان  بامری ناحیه دو زاهدان
۳ مسعود قویدل حیدری ناحیه دو زاهدان
۴ اول کشوری نوآوری در سنجش تکوینی

با تاکید بر سنجش عملکردی

ریاضیات
(پایه هشتم،فیثاغورس)
فرهاد  باقری ناحیه دو زاهدان
۵ مهدیه  علیزاده ناحیه یک زاهدان
۶ امیر سلیمانی مقدم ناحیه دو زاهدان
۷ اول کشوری مشارکت اولیای دانش آموزان

در فرآیند یادگیری مجازی

علوم تجربی
(پایه هفتم، چگالی)
فاطمه  اوکاتی شهرستان زابل
۸ حمیده کاظمی کمک شهرستان زابل
۹ حسین فروزنده مقدم شهرستان زابل

آلبوم تصاویر